Naše obchodní a dodací podmínky

Obchodní podmínky pro internetové obchody firmy Petr Cafourek - COPY CENTRUM

1. Úvodní ustanovení a definice pojmů

 Obchodní podmínky a nákupní řád jsou závaznými ustanoveními, jimiž je upraven vzájemný obchodní vztah mezi firmou Petr Cafourek - COPY CENTRUM (dále jen Prodávající) a Vámi jakožto kupujícím (dále jen Kupující).

Kupujícím může být Spotřebitel nebo Podnikatel.

Prodávající – Petr Cafourek, IČ: 10198121, DIČ: CZ5508301007, Nádražní 260, Rakovník, 269 01

Spotřebitel – každý člověk – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel - každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je také považován ten, kdo ho zastupuje, jeho jménem a na jeho účet jedná se spotřebitelem.

Běžná cena znamená výrobcem či dodavatelem doporučenou koncovou cenu.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že výslovně souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a Podmínkami dopravy v jejich znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávku a Kupní smlouvu může Kupující uzavřít následujícími způsoby:

- objedná zboží prostřednictvím aplikace internetového obchodu provozovaného Prodávajícím, tak, že požadované zboží nebo službu vloží do nákupního košíku a objednávku odešle 

- objedná zboží nebo službu prostřednictvím emailu copy@centrum.cz

- objedná zboží nebo službu telefonicky

Kupující je oprávněn před uzavřením objednávky měnit složení a počet zboží nebo služeb, které objednává stejně tak, jako způsob jejich úhrady a dopravy. Po uzavření objednávky jsou takové změny možné pouze s výslovným písemným souhlasem Prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby vzniklé přenosem dat. Uzavření objednávky je Kupujícímu vždy potvrzeno na email uvedený při objednávce nebo Registraci, přičemž objednávky, které nejsou ze strany Prodávajícího potvrzeny nejsou pro Prodávajícího závazné. Rozhodným pro takové potvrzení objednávky je systémové potvrzení aplikace internetového obchodu Prodávajícího. Každá potvrzená objednávka je v souladu s platnými právními normami považována za uzavřenou kupní smlouvu.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující souhlasí s obchodními podmínkami Prodávajícího v jejich platném aktuálním znění, v němž jsou v okamžiku potvrzení objednávky k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

Prodávající se potvrzením objednávky a uzavřením kupní smlouvy zavazuje, že kupujícímu předá objednanou věc, která je předmětem uzavřené kupní smlouvy a Kupující se zavazuje, že věc převezme a uhradí Prodávajícímu sjednanou kupní cenu spolu s náklady na přepravu a balné. Za splněný závazek dodání zboží je považováno, pokud Prodávající umožní Kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy až do okamžiku jeho úplného zaplacení Kupujícím.

Není-li výslovně písemně sjednáno dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím jak má být zboží zabaleno Prodávající je zabalí v souladu s běžnou praxí internetových obchodů Prodávajícího a s ohledem na povahu předmětu kupní smlouvy.

Při jakémkoliv způsobu objednání zboží je nutno uvést údaje o Kupujícím minimálně v rozsahu:

- Jméno a Příjmení
- Adresa doručení (pokud je Kupujícím Podnikatel pak rovněž sídlo, IČ a DIČ)
- E-mail pro potvrzení objednávky - nemá-li Kupující e-mail, pak telefonní číslo
- Telefonní číslo pro kontakt s Kupujícím

Prodávající je oprávněn v případě dosažení určité výše Objednávky požadovat po Kupujícím složení zálohy ve sjednané výši.

 

3. Ceny zboží

Ceny jsou smluvní. Přesné a aktuální ceny Prodávající uvádí výhradně na svých webových stránkách. Ceny jsou konečné a jsou uváděny včetně DPH a případných daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit s vyjímkou nákladů na dopravu, balného, doběrečného a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob zboží (při uvedení počtu kusů) nebo po určenou dobu.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829, odst. 1 Občanského zákoníku

Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě odstoupení od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě odstoupení od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat písemně Prodávajícího, Petr Cafourek, IČ: 10198121, DIČ: CZ5508301007, Nádražní 260, Rakovník, 269 01 a to prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který si může Spotřebitel stáhnout ZDE, korespondenčně či prostřednictvím emailu zaslaného na adresu: copy@centrum.cz . Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V případě odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel vrátit Prodávajícímu pořízené zboží nejpozději do  čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, nese Spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel je povinen vrátit zboží na adresu Prodávajícího:

 Petr Cafourek - COPY CENTRUM, Nádražní 260, Rakovník, 269 01

V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je od Spotřebitele přijal, pokud se se Spotřebitelem výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým Spotřebiteli nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Spotřebiteli odeslal. Pro vyloučení pochybností Prodávající a Spotřebitel výslovně sjednávají, že peněžní prostředky uhrazené dobírkou budou Spotřebiteli vráceny bankovním převodem na jeho běžný účet, který se Spotřebitel za tímto účelem zavazuje Prodávajícímu sdělit.

Spotřebitel má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené Prodávajícím (i v případě, že Spotřebitel zvolil při objednávce dražší způsob přepravy).

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Spotřebitel dále bere na vědomí, že je-li společně se zbožím poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 a § 1840 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které Spotřebitel určil.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. mýdla, krémy, šampony, rozprašovače apod.).

V případě Kupujícího, který není Spotřebitelem není možné od smlouvy odstoupit.

V případě, že Kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo na základě jeho objednávky speciálně pro potřeby a v rozsahu specifikovaném Kupujícím objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

 

5. Doprava

Kupující nabízí v rámci uzavírané Kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek tyto možnosti dopravy předmětu kupní smlouvy ke Kupujícímu:

1. Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Kupující je povinen se při převzetí zboží dostatečně identifikovat platným občanským průkazem či cestovním pasem. V případě pochybností či nemožnosti identifikace Kupujícího je Prodávající oprávněn zboží Kupujícímu nevydat a to až do doby než se Kupující bude řádně a dostatečně identifikuje.

2. Zasílání přepravní službou v rámci České republiky:

Zboží je Kupujícímu zasláno přepravní službou dle výběru Kupujícího. Aktuální a platné ceny dopravy ke Kupujícímu jsou vždy uvedeny v procesu uzavírání Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím v aplikaci elektronického obchodu, popř. jsou na písemné vyžádání písemně Kupujícímu poskytnuty. Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslevně písemně dohodnuto jinak platí vždy ceny uvedené v aplikaci elektronického obchodu Prodávajícího.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků a jejich stav a neporušenost obalů). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je buď poškozená nebo neúplná. V případě, že přes výše uvedené nedostatky (nekompletní či poškozená zásilka) dojde k převzetí zásilky Kupujícím od Přepravce je Kupující povinen s přepravcem o tomto sepsat předávací protokol a v něm popsat stav zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno vždy (včetně případu, kdy Kupující zásilku odmítne převzít) neprodleně oznámit e-mailem na adresu doprava@openport.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat elektronicky či písemnou formou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nemá za následek zbavení Kupujícího práva na reklamaci, avšak svědčí ve prospěch Prodávajícího, že se nejedná o stav vzniklý v souvislosti s plněním ze strany Prodávajícího.

 

6. Platební podmínky

Prodávající v rámci realizace Kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek akceptuje tyto platební metody:

1. platba v hotovosti při nákupu

2. platba předem bankovním převodem

3. platba prostřednictvím internetového bankovního rozhraní (v přípravě)

4. platba elektronickými kartami Visa či MasterCard prostřednictvím internetového platebního portálu (v přípravě)

5. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka zvolený přepravce a kupující hradí navíc k ceně zboží a dopravy také poplatek za dobírku, tzv. doběrečné)

6. platba prostřednictvím elektronického platebního systému Paypal (v přípravě)

Zboží zůstává až do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího. Nebezpečí škody na věci však přechází převzetím zboží Kupujícím na Kupujícího.

Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 

8. Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny a/nebo poskytnuty třetí osobě a to s výjimkou informací potřebných pro zajištění dopravy zboží a realizace úhrady objednaného zboží a souvisejících služeb. Kupující poskytuje své osobní údaje Prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění objednávky. Poskytnuté osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a také pro zasílání obchodních sdělení a využití v oblasti marketingu a to i prostřednictvím třetích stran. Takto udělený souhlas může Kupující kdykoli odvolat a to prostřednictvím písemného oznámení zaslaného elektronickou formou (emailem) či písemnou formou na adresu Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" za účelem usnadnění poskytování služeb v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že ve svém internetovém prohlížeči zapne funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

10. Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Veškeré nabízené zboží pochází přímo od výrobce, případně od autorizovaných dovozců pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.

 

11. Práva z vadného plnění Kupujícího

1. Práva z vadného plnění kupujícího, který je podnikatelem a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti

Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, byť se projeví až později. Zboží vykazuje vadu, nebylo-li dodáno v ujednaném množství, jakosti nebo provedení.

Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující, dle ustanovení § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo:

a) na odstranění vady, anebo

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny

Způsob odstranění vady, která je nepodstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly:

    V případě, že nebylo dodáno požadované množství zboží, či v případě, že zboží trpí právní vadou, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu, dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci s tím, že volba prodávajícího nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující, dle ustanovení § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy

Způsob odstranění vady, která je podstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly:

    kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, pokud:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Práva z vadného plnění se uplatňují na adrese Prodávajícího.

 

2. Práva z vadného plnění, které má kupující, který není podnikatelem, u kterého by se koupě týkala jeho podnikatelské činnosti

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zakoupená věc nemá při převzetí vady. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při jejím převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, do 24 měsíců od jeho převzetí. Toto právo kupujícímu nenáleží pokud:

 a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

 c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění se uplatňují na adrese Prodávajícího.

 

3. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

 

12. Závěrečná ujednání

Případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě, že spolu s českou verzí vznikne na žádost kupujícího pro jeho potřebu překlad smlouvy, popř. její dvojjazyčná verze má vždy přednost český text před jazykovým překladem.

Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2015 a ruší předchozí znění OP včetně jejich součástí. Kupujícím jsou k dispozici v elektronické podobě na adrese eshopu www.copy-centrum.cz a dále také v sídle a provozovnách COPY CENTRUM.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společností Petr Cafourek - COPY CENTRUM (se sídlem Nádražní 260, 26901  Rakovník, IČO 10198121) .V roli „správce“ údajů dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Na této stránce stránek najdete zejména informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. To se může lišit v závislosti na Vašem vztahu s námi (např. jste-li zákazník, dodavatel, uchazeč o práci, apod.), případně druhem obchodního vztahu.

Jaké osobní údaje spravujeme?

V našich interních systémech zpracováváme údaje: jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, DIČ (to může u fyzické osoby uvádět datum narození).

Máte právo kdykoli dotazem zjistit, jaká data o vás uchováváme a jak s nimi nakládáme. Rovněž máte právo kdykoli požádat o bezodkladné vymazání vašich dat z našich systémů.

Za jakým účelem údaje spravujeme?

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely splnění zákonných povinností, plnění smluv a objednávek na zboží či služby, které si u nás objednáváte.

Další důvod, proč uchováváme vaše údaje, je ten, abychom vás mohli příležitostně informovat o důležitých změnách v produktech, které používáte (např. o řešení technických problémů), o novinkách, zvýhodněných nabídkách, promo akcích a jiných výhodách, ze kterých můžete mít užitek.

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s naší firmou dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo pro dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů naše firma nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Jak data zabezpečujeme?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a naše společnost disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou školeny a vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Předáváme vaše údaje jiným subjektům?

Ano, jak bylo uvedeno výše, pro poskytnutí některého zboží nebo služeb, které si od nás objednáváte, je potřeba předat vaše údaje dalším subjektům (např. při zakázkách kde se může objevit jméno, příjmení, telefon a je potřeba využít technického zařízení jiného dodavatele např. jméno s telefonem do mosazného štítku)

Kromě toho naše společnost může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama naše společnost. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost služby spočívající například v rozesílání pošty, elektronické pošty a doručování zboží.

Cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Google analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

Co mám dělat, když chci, abyste vymazali mé údaje?

Je to jednoduché. Pokud si nadále nepřejete, abychom spravovali vaše údaje, napište na náš email a my vaše údaje vymažeme. Vezměte ale prosím na vědomí, že v takovém případě nebudeme schopni poskytovat vám některé zboží či služby a příležitostně vás informovat o různých výhodách.

Máte-li jakékoli další dotazy k problematice ochrany osobních údaje, neváhejte nás kontaktovat copy @ centrum.cz (pro poslání je třeba vymazat mezery kolem zavináče)